1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
  2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
  3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
  4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
  5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
  6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
  7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
  8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.