• wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
  • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
  • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
  • zespołowe podejmowanie decyzji.
  • ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków,
  • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
  • zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
  • spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
  • praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).