Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia

    -  Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,

   -    organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,

   -      prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.

 

Zespołowe podejmowanie decyzji.

.       Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

.       Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,

.       zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,

.       spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,

.       praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).