Rada rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 

Przewodniczący:                         

Z-ca Przewodniczącego:   

Skarbnik: