COMENIUS to część programu Lifelong Learning Programme ("Uczenie się przez całe życie") dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej.

 

Program Comenius skierowany jest do : 

 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich;
 • nauczycieli tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele  Programu Comenius: 

 • rozwijanie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Kraje, które mogą uczestniczyć w programie Comenius: 

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja.